Saabklub.dk

Nyheder samt spørgsmål og svar vedrørende Saab...
Dato og tid er lør 20. okt 2018 19:41

Alle tider er UTC + 1 time [DST ]
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 1 indlæg ] 
Forfatter besked
Indlæg: man 25. jan 2010 02:34 
Offline
Site Admin
Brugeravatar

Tilmeldt: søn 12. jul 2009 02:52
Indlæg: 62
Text in english - see further down.

Som tingenes tilstand er, med Saab, denne søndag aften, den. 24.01.2010., så taler alt for, at GM sælger Saab til den hollandske supersportsvognsfabrikant Spyker Cars!
Intet er officielt endnu, men forhandlingerne mellem GM og Spyker Cars er rykket fra GM's Europæiske hovedkontor, til Stockholm, hvor der i weekends forløb har været forhandlinger mellem GM, Spyker og den svenske regering (se nedenfor).
Et par andre indikatorer for vellykkede forhandlinger er, at Saab-folk rundt omkring i verden, er indkaldt til en video-konference på tirsdag. Ligeledes er der ankommet en Spyker sportsvogn til Saab's Bilmuseum i Trollhättan. Saab's bilmuseum har ved tidligere lejligheder fungeret som "udstillingsvindue", i forbindelse med større bekendtgørelser. En del involverede forventer at der kan komme en udmelding først i denne uge, måske endda allerede mandag!

Hér ses en artikel fra Svenske Dagbladet:

"Nära besked om Spykers Saab-köp
Publicerad: 24 januari 2010, 19.10. Senast ändrad: 24 januari 2010, 21.02

Saabaffären mellan Spyker Cars och GM är nu nära, uppger flera olika personer till SvD Näringsliv. Spykers vd Victor Muller, representanter från GM och svenska regeringen har träffats i Stockholm i helgen. Ett besked kan komma redan på måndagen.
Victor Muller, som anlände till Stockholm i fredags, är ovanligt förtegen.

- Förmodligen kommer ett besked i morgon (läs på måndagen, reds. anm.) angående en eventuell affär, sade han till SvD Näringsliv på söndagen. Men på grund av att Spyker är börsnoterat kan han inte säga mer än så nu när förhandlingarna är i ett slutskede.

Billede
Spyker Cars Adm. Direktør - Victor Muller

En person med god insyn i processen har också fått information om att en affär är mycket nära och kan offentliggöras på måndagen eller i början av veckan.

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg, har Spyker lagt ett bud motsvarande cirka 3,6 miljarder kronor för Saab, och enligt uppgift till byrån är GM nöjd med det erbjudandet. Finansieringen är löst , uppger källor för SVT:s rapport. Spykers vd Victor Muller ska ha hittat en hemlig finansiär som GM godtar.

Samtidigt har de två likvidatorerna, det vill säga de två jurister som fått i uppdrag att lägga ned Saab, fått order om att inte sätta igång sitt arbete, enligt uppgift till SvD Näringsliv.

Regeringens chefsförhandlare Jöran Hägglund (C) har under helgen träffat Victor Muller och representanter från GM.

- De vill vara uppdaterade om läget och vi har gått igenom med dem hur det ser ut med hanteringen hos oss och förhandlingarna med Riksgälden. GM vill känna sig komfortabla med att det rör sig framåt även på den sidan, säger Jöran Hägglund.

Hägglund, som har haft god insyn i det senaste årets Saabförsäljning, har aldrig låtit särskilt hoppfull inför att en affär ska lyckas bli av, utan har snarare pekat på de mängder av hinder som finns. Men nu låter han dock betydligt mer övertygad om att en affär är nära.

- Det har rört sig framåt på ett sätt som gör att man kan vara realistisk optimist. Med de förändringar som har skett i affärsupplägget över tid så vore det oerhört positivt om det blev klart, säger han men påminner om att det har funnits lägen tidigare då många har trott att allt varit färdigt, men att GM sedan har bestämt sig för att avbryta.

Även Jöran Hägglund har fått uppgifter om att ett beslut om en affär kan bli offentlig på måndagen, eller i början av veckan. Men han är samtidigt kritisk till tidsramarna.

- Det är egentligen bara GM som kan svara på exakt när vi får veta något. Man har ju flera gånger sagt att det datumet kan det bli något, men så inträffar något som gör att det inte blir så.

Enligt Jöran Hägglund är de GM-representanter som just nu befinner sig i Stockholm positiva till affären. Men han understryker att det är GM:s högsta ledning som i slutänden ska känna sig komfortabla med en affär.

Han säger också att det är mängder med avtal som ska skrivas under mellan GM och Saab-Spyker som ska hålla under många år framöver, bland annat hur man delar teknik och immateriella rättigheter.

- Ett allmänt köpeavtal är det som är minst problematiskt, konstaterar han.

Och än en gång verkar bollen ha hamnat hos regeringen. Det EIB-lån på 400 miljoner euro som fanns på Koenigsegg Groups tid finns kvar. Men ett villkor för att få lånet är att regeringen går in med statliga garantier.

- Som vi har förstått tycker Victor Muller att det är väldigt viktigt att det lånet finns med i Saabs utveckling, säger Jöran Hägglund och han förutsätter att Spyker får EIB-lånet.

Just nu pågår arbetet parallellt hos både EIB, Riksgälden och EU-kommissionen för att göra bedömningar av Spykers affärsupplägg, enligt Jöran Hägglund.

- Man vill se över att det inte sker några större förändringar och att det finns en finansiell styrka hos Spyker som gör att ett lån kan beviljas.

Riksgälden gör för svenska regeringens del en bedömning att det finns fullgoda säkerheter som gör att de kan rekommendera regeringen att bevilja en garanti.

- Så vår del är att ta ställning till om vi vill ge Spyker statlig garanti eller inte.

Vill ni det?

- Det är en del av det jobbet som pågår just nu. Och ju snabbare som vi vet detaljerna i affären och om det har påverkan eller inte på upplägget, desto snabbare kan vi också hantera en sådan begäran om en statlig garanti.

Jöran Hägglund medger att affären just nu, än en gång, till stor del hänger på regeringen.


Billede

In English:

As things are, with Saab, this Sunday evening, the. 24.01.2010., everything is pointing in one direction: GM sells Saab to the Dutch super sports car manufacturer Spyker Cars][b]Spyker Cars.
Nothing is official yet, but negotiations between GM and Spyker Cars has moved from GM's European headquarters, to Stockholm, where the weekend's progress has been negotiations between GM, Spyker and the Swedish governments (see below).
A few other indicators of successful negotiations is that Saab people around the world, are gonne convene in a video conference on Tuesday. Similarly, a Spyker sports car has arrived at the Saab Automuseum in Trollhättan. The Saab automuseum has on previous occasions acted as a "showcase" for larger announcements. Some stakeholders expect that there may be an announcement early this week, perhaps even Monday!

"Close to an answer/(clearance?) on Spykers Saab purchase
Published: 24 January 2010, 19.10.
Last Modified: January 24, 2010, 19:24

Saab affair between Spyker Cars and GM are now close, said several people to SvD Näringsliv. Spykers CEO Victor Muller, representatives from GM and the Swedish government has met in Stockholm this weekend. One answer may come on Monday.

Victor Muller, who arrived in Stockholm on Friday, is unusually quiet.

- Probably, a statement tomorrow (read 'on Monday', reds. Note.) Regarding a possible business," he told SvD Business on Sunday. But because the Spyker is listed on the stockmarket, he can not say more than that now that negotiations are in the final stages.

Billede
Spyker Cars CEO - Victor Muller

A person with good insight into the process has also been informed that a deal is very close and may be published on Monday or early next week.

According to news agency Bloomberg, Spyker have made a bid of around Bloomberg GM is pleased with the offer. The funding is resolved, said sources of SVT's Rapport. Spykers CEO Victor Muller will have found a secret financier accepted by GM.

Meanwhile, the two liquidators, that is, the two lawyers entrusted to close Saab, had been ordered not to start work, according to the Svenska Dagbladet Näringsliv.

The government's chief negotiator Joran Hagglund (C) during the weekend met Victor Muller and representatives from GM.

- They want to be updated on the situation and we have gone through with them what it looks like the handling of negotiations with us and the Debt Office. GM wants to feel comfortable with it moving forward even on that side, "said Joran Hagglund.

Hagglund, who has had good insight int the SAAB sale in the past year, has never sounded particularly hopeful that a deal is to succeed to go through, but rather pointed to the numerous obstacles. But now he seems considerably more confident that a deal is close.

- It has moved forward in a way that allows one to be realistic optimist. With the changes that have occurred in the business case over time so it would be extremely positive if it became a closed deal, he says, but points out that there have been previous situations where many people have thought that everything was ready, but since GM has decided to discontinue .

Even Joran Hagglund has been informed that a decision on a closed business deal can be published on Monday, or early in the week. But he is also critical of the timeframe.

- There is really only GM who can answer exactly when we may know something. We've said repeatedly that the date might be something, but then there's something that makes it not so.

According to Joran Hagglund is the GM representatives who are currently located in Stockholm in favor of the deal. But he stresses that it is GM's top management, which ultimately should feel comfortable having an affair.

He also says that there is a lot of agreement to be signed between GM and Saab, Spyker, which will keep for many years to come, including how to share technology and intellectual property.

- A general purchase agreement is that which is least problematic, he says.

And once again, the ball seems to have ended up with the government. The EIB loan of EUR 400 million that were on the Koenigsegg Group time is left. But a condition of loan is that it is moving in with government guarantees.

- As we understand Victor Muller thinks that it is very important that the loan is included in Saab's development, says Joran Hagglund and he assumes that Spyker may EIB loan.

Right now work is under way in parallel with both the EIB, the Debt Office and the European Commission to make assessments of Spykers business arrangement, according to Joran Hagglund.

- You want to see that there are no major changes and that there is a financial strength of Spyker, which makes a loan can be granted.

Debt Office makes the Swedish government's part to assess that there is adequate collateral to allow them to recommend the government to grant a guarantee.

- So far as we are to decide if we want to give Spyker government guarantee or not.

Would you do that?

- It is part of the work going on right now. And the sooner we know the details of the deal and whether it has influence or not on the presentation, the sooner we can also handle such a request for a government guarantee.

Joran Hagglund admits that the deal right now, once again, largely depends on the government."


Top
 Profil  
 
Vis indlæg fra foregående:  Sorter efter  
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 1 indlæg ] 

Alle tider er UTC + 1 time [DST ]


Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 1 gæst


Du kan ikke skrive nye emner
Du kan ikke besvare emner
Du kan ikke redigere dine indlæg
Du kan ikke slette dine indlæg
Du kan ikke vedhæfte filer

Søg efter:
Hop til:  
cron
POWERED_BY
Danish translation & support by Olympus DK Team